Om oss

SWARMA, Swedish Association for Research Managers and Administrators, är ett nätverk för forskningsadministratörer vid svenska lärosäten. SWARMA har som ändamål att främja erfarenhetsutbyte, samverkan och kompetensutveckling mellan funktioner vid svenska lärosäten som arbetar med administrativt stöd kring extern finansiering av forskning vid lärosätet.

Vad gör SWARMA

Vi är ett forum för samverkan, samarbete och fortbildning för deltagande svenska lärosäten.

Vi sprider information om både svenska och EU-relaterade finansiärer samt deras aktuella och kommande utlysningar till nätverkets deltagare.

Vi har kontakt med svenska finansiärers kommunikationsansvariga och EU-finansiärers svenska kontaktpersoner och hjälper till att snabbt sprida både allmän och riktad information till alla anslutna lärosäten.

Vi hjälps åt att tolka och implementera regelverk för finansiärer från exempelvis EU och USA. För EU-program sker detta ofta i samråd med de ”nationella kontaktpunkter”, NCP:er, som finns placerade vid Vinnova, Vetenskapsrådet och andra statliga forskningsfinansiärer.

Garntrådar som symboliserar nätverk

Vilka är SWARMA
SWARMA samlar svenska lärosäten med administrativt stöd kring extern finansiering av forskning. Nätverkets deltagare är de personer som arbetar med stöd kring extern finansiering av forskning vid berörda funktioner vid svenska lärosäten.

Nätverket har en styrgrupp som planerar och samordnar arbetet inom SWARMA. Styrgruppen utses i samband med det årliga nätverksmötet.

Nätverket har sin hemvist vid ett lärosäte som erbjudit sig att stå som värd för kommande period. Värdlärosäte från 2021 är Linköpings universitet.

PM som beskriver hur SWARMA är organiserat och fungerar

Lärosäten anslutna till nätverket

Styrgrupp för SWARMA 2022-2023
Ylva Hultman, KTH
Karl Jäghagen, Sveriges lantbruksuniversitet
Peter Klason, Chalmers tekniska högskola
Tove Kvarnström, Linköping universitet
Lars Ola Nilsson, Malmö universitet
Peter Olofsson, Högskolan Väst
Malin Persson, Örebro universitet

Kontakta SWARMA: info@swarma.se